ข้อมูลผู้บังคับบัญชา

จตช.

พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ

จตช.

รอง จตช.

พล.ต.ท.สุรพงษ์ ชัยจันทร์

รอง จตช.

พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ

รอง จตช.

จตร.

พล.ต.ท.วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ

จตร.(หน.จต.)
การตรวจราชการในภาพรวมของ จต.

พล.ต.ท.ธนพล ศรีโสภา

จตร.
(กต.1 และ กต.4)

พล.ต.ท.ณพวัฒน์ อารยางกูร

จตร.
(กต.2 และ กต.3)

พล.ต.ท.สันติ ชัยนิรามัย

จตร.
(กต.5, กต.6 และ กต.10)

พล.ต.ท.โพธ สวยสุวรรณ

จตร.
(กต.7, กต.8 และ กต.9)

ว่าง

จตร.

รอง จตร.

พล.ต.ต.เดชา กัลยาวุฒิพงศ์

รอง จตร.(กต.1) (อก.3)

พล.ต.ต.ศักดิ์รพี เพรียวพานิช

รอง จตร. (กต.2) (อก.1)

พล.ต.ต.ฉัตรชัย สุรเชษฐพงษ์

รอง จตร.(กต.3)

พล.ต.ต.พลฑิต ไชยรส

รอง จตร. (กต.4)

พล.ต.ต.ชนวีร์ ชมาฤกษ์

รอง จตร. (กต.5)

พล.ต.ต.กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์

รอง จตร. (กต.6)

พล.ต.ต.ฎิษพจณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

รอง จตร. (กต.7)

พล.ต.ต.ภรศักดิ์ นวนหนู

รอง จตร. (กต.8)

พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ

รอง จตร. (กต.9)

พล.ต.ต.สามารถ ศรีสิริวิบูลย์ชัย

รอง จตร. (กต.10)

พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา

รอง จตร. (อก.2)

ผบก.

พล.ต.ต.ปราศรัย จิตตสนธิ

ผบก.กต.1 จต.

พล.ต.ต.อรรถวุฒิ อ่อนทรัพย์

ผบก.กต.2 จต.

พล.ต.ต.ชวลิต สุขสุวรรณ์

ผบก.กต.3 จต.

พล.ต.ต.สันติ์นที ประยูรรัตน์

ผบก.กต.4 จต.

พล.ต.ต.นิคม เครือนพรัตน์

ผบก.กต.5 จต.

พล.ต.ต.โอภาส คงเมือง

ผบก.กต.6 จต.

พล.ต.ต.พงษ์ศักดิ์ ชูนาค

ผบก.กต.7 จต.

พล.ต.ต.เจนกมล คำนวล

ผบก.กต.8 จต.

พล.ต.ต.ศราวุธ จิตต์ระเบียบ

ผบก.กต.9 จต.

พล.ต.ต.มนต์ชัย ศรีประเสริฐ

ผบก.กต.10 จต.

พล.ต.ต.จิรพัฒน์ พรหมนอก

ผบก.อก.จต.