ข้อมูลผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชาระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.อ.ไกรบุญ ทรวดทรง

จเรตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.สุรพงษ์ ชัยจันทร์

รองจเรตำรวจแห่งชาติ (1)

พล.ต.ท.ณพวัฒน์ อารยางกูร

รองจเรตำรวจแห่งชาติ (2)

ผู้บังคับบัญชาของสำนักงานจเรตำรวจ

จเรตำรวจ (สบ 8)

พล.ต.ท.ธนพล ศรีโสภา

จตร.(หน.จต.)

พล.ต.ท.สันติ ชัยนิรามัย

จตร.

พล.ต.ท.นิตินันท์ เพชรบรม

จตร.

พล.ต.ท.สุนทร เฉลิมเกียรติ

จตร.

พล.ต.ท.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์

จตร.

พล.ต.ท.สยาม บุญสม

จตร.

รองจเรตำรวจ (สบ 7)

พล.ต.ต.สุเมฆ บวรเศวตฉัตร

รอง จตร.

พล.ต.ต.พุฒิพงศ์ มุสิกูล

รอง จตร.

พล.ต.ต.ปราศรัย จิตตสนธิ

รอง จตร.

พล.ต.ต.ฐิตวัฒน์ สุริยฉาย

รอง จตร.

พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม

รอง จตร.

พล.ต.ต.ชัยพัชร์ ศรีประเสริฐ

รอง จตร.

พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์

รอง จตร.

พล.ต.ต.ชวลิต สุขสุวรรณ์

รอง จตร.

พล.ต.ต.กำธร จันที

รอง จตร.

พล.ต.ต.อรรถวุฒิ อ่อนทรัพย์

รอง จตร.

พล.ต.ต.วีรวิชญ์ บัวประเสริฐยิ่ง

รอง จตร.

ผู้บังคับการ

พล.ต.ต.ฐิติณัฏฐ์ สิทธิชัย

ผบก.อก.จต.

พล.ต.ต.สราวุธ จินดาคำ

ผบก.กต.1

พล.ต.ต.นฤนาท พุทไธสง

ผบก.กต.2

พล.ต.ต.นิติพันธุ์ โรหิโตปการ

ผบก.กต.3

พล.ต.ต.ศุภณัฎฐ์ เจริญเรืองสกุล

ผบก.กต.4

พล.ต.ต.เอกราษฎร์ อินทร์ต๊ะสืบ

ผบก.กต.5

พล.ต.ต.เอกราช ลิ้มสังกาศ

ผบก.กต.6

พล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบัติ

ผบก.กต.7

พล.ต.ต.เจนกมล คำนวล

ผบก.กต.8

พล.ต.ต.โอภาส ทั่งทอง

ผบก.กต.9

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ

ผบก.กต.10