แผนตรวจราชการ

แบบตรวจราชการปีงบประมาณ 2566

  => แบบรายงานคะแนนการตรวจราชการ
  => ระเบียบการตรวจราชการ ปี 66
  => เอกสารประกอบการตรวจด้านนโยบาย ตร.
  => ด้านที่ 1 การบริการทั่วไป ปี 66
  => ด้านที่ 2 การอำนวจความยุติธรรมทางอาญา ปี 66
  => ด้านที่ 3 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตฯ ปี 66
  => ด้านที่ 4 การควบคุมและจัดการจราจร ปี 66
  => ด้านที่ 5 การบริหารและการพัฒนาบุคลากร ปี 66