แผนตรวจราชการ

แบบตรวจราชการปีงบประมาณ 2566

  => ขออนุมัติแผนการตรวจราชการ ปี 66
  => ผนวก ก.-ค. ปี 66
  => แบบรายงานคะแนนการตรวจราชการ
  => ระเบียบการตรวจราชการ ปี 66
  => เอกสารประกอบการตรวจด้านที่ 1
  => เอกสารประกอบการตรวจด้านที่ 2
  => เอกสารประกอบการตรวจด้านที่ 3
  => เอกสารประกอบการตรวจด้านที่ 4
  => เอกสารประกอบการตรวจด้านที่ 5
  => เอกสารประกอบการตรวจด้านนโยบาย ตร.
  => ด้านที่ 1 การบริการทั่วไป ปี 66
           *** 1.1 ด้านที่ 1 การบริการทั่วไป (สน.สภ.)
           *** 1.2 ด้านที่ 1 สพฐ.ตร. เฉพาะ ทว. , ศพฐ.1-10 และ พฐ.จว.
           *** 1.3 ด้านที่ 1 สตม. บก.ตม.1., ด่าน ตม., ตม.จว., ตม.ทอ. และ บก.สส.สตม.
           *** 1.4 ด้านที่ 1 บช.ส.
           *** 1.5 ด้านที่ 1 บก.ในสังกัด บช.ก.
           *** 1.6 ด้านที่ 1 บก.จร.
           *** 1.7 ด้านที่ 1 รพ.ตร. และหน่วยงานในสังกัด รพ.ตร.
           *** 1.8 ด้านที่ 1 บก.ทท. (เฉพาะ ส.ทท.)
           *** เอกสารประกอบด้านที่ 1 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชุาชน ปี 66
  => ด้านที่ 2 การอำนวจความยุติธรรมทางอาญา ปี 66
           *** 2.1 ด้าน 2 สน./สภ.
           *** 2.2 ด้าน 2 ในสังกัด สตม. (บก.สส.สตม. และ บก.ตม.3,4,5,6)
           *** 2.3 ด้าน 2 บก. ในสังกัด บช.ก.
           *** 2.4 ด้าน 2 บก.จร.
           *** 2.5 ด้าน 2 บก.ในสังกัด บช.ปส. (เฉพาะ บก.ปส.1-4)
           *** 2.6 ด้าน 2 ในสังกัด รฟ. (เฉพาะ ส.รฟ.นพวงค์ มักกะสัน ธนบุรี)
           *** 2.7 ด้าน 2 บก.ในสังกัด บช.สอท.
  => ด้านที่ 3 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตฯ ปี 66
           *** 3.1 ด้านที่ 3 การรักษาความปลอดภัย 65 สน.สภ.
           *** 3.2 ด้านที่ 3 บก.สส. ในสังกัด บช.น. และ ภ.1-9
           *** 3.3 ด้านที่ 3 กก.สายตรวจ ในสังกัด สปพ.บช.น.
           *** 3.4 ด้านที่ 3 บก.ในสังกัด สตม.
           *** 3.5 ด้านที่ 3 บก.ในสังกัด บช.ปส. (เฉพาะ บก.ปส.1-4 และ บก.สกส.)
           *** 3.6 ด้านที่ 3 บก.ในสังกัด บช.ก.
           *** 3.7 ด้านที่ 3 บช.ทท.(เฉพาะ ส.ทท.)
  => ด้านที่ 4 การควบคุมและจัดการจราจร ปี 66
           *** 4.1 ด้านที่ 4 สน.สภ.
           *** 4.2 ด้านที่ 4 บก.จร. 
  => ด้านที่ 5 การบริหารและการพัฒนาบุคลากร ปี 66
           *** 5.1 ด้านที่ 5 การบริหาร สน./สภ. และ บก.น./ภ.จว.
           *** 5.2 ด้านที่ 5 การบริหาร บช. หรือเทียบเท่า
           *** 5.3 ด้านที่ 5 การบริหาร ส.ทล., ส.รฟ., ส.ทท., ส.รน., ศพฐ.
            *** 5.4 ด้านที่ 5 การบริหาร กก.ในสังกัด บก.ตชด.ภาค 1-4
  => แบบตรวจการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ฯ ปี 66
  => แบบตรวจการบริการคนเข้าเมือง ปี 66
  => แบบตรวจนโยบาย ตร. ปี 66